Polityka prywatności

O nas

DW WS-DIC sp.z o.o. sp.k. z siedzibą w Tarnobrzegu przy ul. Dąbrówki 3a spółką komandytową –  podmiotem, który  zajmuję się realizacjami deweloperskimi zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS:0000471159 (dalej jako: „DW-WSDIC”.

Postanowienia ogólne

W „DW-WSDIC” przywiązujemy szczególną wagę do ochrony prywatności naszych klientów, kontrahentów i pracowników. Jednym z jej kluczowych aspektów jest ochrona praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych.

Dbamy, by przetwarzanie Twoich danych odbywało się zgodne z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”), ustawy o ochronie danych osobowych, a także przepisami szczególnymi (zawartymi m.in. w prawie pracy, czy ustawie o rachunkowości).

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których DW-WSDIC jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe oraz odpowiednio do spółek powiązanych, które są administratorami danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO. Pełną i aktualną listę podmiotów powiązanych znajdziesz pod linkiem https://www.dewelopws.pl/struktura-grupy/. Możesz skontaktować się z nami za pomocą wiadomości e-mail: poczta@dewelopws.pl, telefonu: 15 8510033 oraz drogą pocztową: ul. Dąbrówki 3a, 39-400 Tarnobrzeg.

Ponadto wskazujemy, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych korzystamy także z usług podmiotów przetwarzających, o których mowa w art. 4 pkt. 8 RODO, które przetwarzają dane osobowe w imieniu danego administratora (np. firmy informatyczne, marketingowe, pośrednicy nieruchomości).

Jako „DW-WSDIC” wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ewentualnemu ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Ponadto podejmujemy wszelkie niezbędne działania, by także nasi Wykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane na zlecenie danego Administratora. Opracowujemy także polityki i procedury, jak również organizujemy regularne szkolenia podnoszące wiedzę i kompetencje naszych pracowników w tym obszarze.

Skąd mamy Twoje dane osobowe

Otrzymaliśmy Twoje dane osobowe podczas składania zapytania za pomocą formularza kontaktowego, pocztą elektroniczną oraz telefonicznie, celem nawiązania kontaktu z nami oraz przestawienia Ci oferty, w szczególności w zakresie zakupu lokalu, miejsca postojowego, komórki lokatorskiej, a także poprzez zawarcie przez Ciebie odpowiedniej umowy w zakresie działalności operacyjnej „DW-WSDIC”, nawiązania z nami kontaktu w zakresie relacji inwestorskich, jak również w przypadku gdy wyraziłeś zgodę na kontakt w celach marketingowych.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane osobowe

Dane kontaktowe pozyskiwane od klientów/kontrahentów służą w szczególności nawiązaniu kontaktu, przedstawieniu oferty, jak również zawieraniu i sprawnej realizacji umów. Prowadzimy także działalność marketingową i w jej ramach staramy się dotrzeć do jak najszerszego grona zainteresowanych, by zapewnić im aktualne informacje o naszych produktach i usługach. „DW-WSDIC”  jako pracodawca przetwarza dane pracowników oraz osób, które współpracują z nami na innej podstawie niż stosunek pracy.

Na jakich zasadach przetwarzamy Twoje dane

Dokładamy należytej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą,
a w szczególności zapewniamy, aby dane te były:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; podejmujemy działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane;
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów;
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem.

Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane

Korespondencja:

W przypadku kierowania do nas za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) lub tradycyjnej korespondencji niezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz danego Administratora lub inną zawartą z nim umową, Twoje dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja. W takim przypadku podstawę przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi uzasadniony interes danego Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu korespondencji związanej z jego działalnością gospodarczą. Jednocześnie zapewniamy, że całość korespondencji jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych (oraz innych informacji) i ujawniana jest wyłącznie osobom upoważnionym.

W przypadku podjęcia kontaktu z danym Administratorem drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z usługami świadczonymi na rzecz danego Administratora lub inną zawartą z nim umową, możemy zażądać podania Twoich danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do należytej obsługi sprawy, której dotyczy kontakt. W takim wypadku podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzasadniony interes danego Administratora
(art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na konieczności obsługi zgłoszonej sprawy związane z prowadzoną przez danego Administratora działalnością gospodarczą.

Monitoring wizyjny:

W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia stosujemy monitoring wizyjny oraz kontrolujemy wstęp do siedziby naszej spółki. Zebrane w ten sposób dane osobowe nie są wykorzystywane do żadnych innych celów. Podstawą przetwarzania danych osobowych w postaci nagrań z monitoringu jest uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa osób i mienia oraz ochrony  praw Administratora, ewentualnie obrony przed roszczeniami lub ich dochodzenia.

Rekrutacja:

W ramach prowadzonych procesów rekrutacyjnych „DW-WSDIC” oczekuje przekazywania danych osobowych (np. w CV, liście motywacyjnym) w zakresie określonym w przepisach prawa pracy, a ponadto wyrażenia dobrowolnej zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych. W razie gdy przesłane aplikacje zawierać będą dodatkowe dane, to według uznania, nie będą one wykorzystywane w procesie rekrutacyjnym bądź „DW-WSDIC” wystąpi o wyrażenie zgody przez kandydata na ich wykorzystanie. Jeżeli kandydat nie wyrazi zgody, wówczas dane te nie będą uwzględniane w procesie rekrutacyjnym.

Dane osobowe podane w trakcie procesu rekrutacyjnego będziemy przetwarzać w celu:

 • wykonania naszych obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia – podstawą przetwarzania jest ciążący na nas obowiązek prawny, wynikający głównie z przepisów Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit c RODO w zw. z przepisami kodeksu pracy);
 • przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa, a także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych – podstawą prawą przetwarzania będzie Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
 • ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami związanym z prowadzonym procesem rekrutacji – podstawą prawą przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 1. Marketing:

Twoje dane osobowe możemy przetwarzać na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody w celu:

 • marketingu bezpośredniego produktów i usług danej Spółki oraz marketingu produktów i usług innych spółek wchodzących w skład Grupy, w szczególności do nawiązania kontaktu celem przedstawienia oferty, informowania o ofertach i aktualnościach;
 • przesyłania informacji marketingowych oraz handlowych „DW-WSDIC” i spółek powiązanych, w szczególności dotyczących ofert zakupu lokali, miejsca postojowych oraz komórek lokatorskich za pomocą środków komunikacji elektronicznej na podany przez Ciebie adres e-mail i/lub przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, poprzez komunikację za pomocą telefonu i wiadomości SMS/MMS na podany przez Ciebie numer telefonu.
 1. Zbieranie danych w związku ze świadczeniem usług lub wykonywaniem innych umów:

Twoje dane osobowe w powyższym przypadku przetwarzamy:

 • na podstawie podjętych przez Ciebie działań przed zawarciem umowy oraz na Twój wniosek i/lub w celu jej zawarcia, a następnie w celu wykonania postanowień zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
 • w celu  wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego np. prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej (art. 6 ust. 1 lit c RODO w zw. z ustawą o rachunkowości), w przypadku gdy na podstawie danej umowy lub w ramach świadczenia usług dochodzi do rozliczeń finansowych;
 • w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – podstawą prawą przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

W razie zbierania Twoich danych osobowych dla celów związanych wykonaniem konkretnej umowy, przekazujemy osobie, której dane dotyczą, szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych w momencie zawierania umowy.

 1. Zbieranie danych w związku z prowadzonymi relacjami inwestorskimi:

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit f RODO) tj. wynikającego z podejmowania przez nas działań medialnych oraz w zakresie relacji inwestorskich, w szczególności wysłania komunikatów prasowych oraz informacji dot. organizacji briefingów i/lub konferencji prasowych, związanych z ważnymi wydarzeniami dla „DW-WSDIC” (np. publikacją wyników finansowych, danych sprzedażowych).

Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których dane te są przetwarzane. W przypadku gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, przechowujemy je do czasu przesłania wszystkich informacji w zakresie relacji inwestorskich oraz ukończenia działań medialnych.

 1. Zbieranie danych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą:

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą dany Administrator zbiera dane osobowe także w innych przypadkach np. podczas spotkań biznesowych, targów mieszkaniowych, dni otwartych, konferencjach, czy też poprzez wymianę wizytówek, w celach związanych z inicjowaniem oraz utrzymywaniem kontaktów biznesowych. W powyższym wypadku podstawą przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów biznesowych w związku z prowadzoną działalnością.

 

Jakie prawa Ci przysługują

Podejmujemy odpowiednie środki, aby w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem, udzielić wszelkich stosownych informacji oraz prowadzić z Tobą wszelką komunikację w sprawie przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją przysługującego Ci prawa do:

 • informacji udzielanych przy pozyskiwaniu danych osobowych;
 • informacji udzielanych na wniosek– o tym, czy dane są przetwarzane, oraz innych kwestiach określonych w art. 15 RODO, w tym prawa do kopii danych. Na Twoje żądanie dotyczące dostępu do danych poinformujemy Cię, czy przetwarzamy Twoje dane oraz informujemy o szczegółach przetwarzania, zgodnie z art. 15 RODO (zakres odpowiada obowiązkowi informacyjnemu przy zbieraniu danych), a także udzielimy Ci dostępu do danych, który może być zrealizowany przez wydanie kopii danych, z zastrzeżeniem, że kopii danych wydanej w wykonaniu prawa dostępu do danych, dany Administrator nie uzna za pierwszą nieodpłatną kopię danych dla potrzeb opłat za kopie danych. Na Twoje żądanie dany Administrator wyda kopię Twoich danych osobowych oraz odnotowuje fakt wydania pierwszej kopii danych. W „DW-WSDIC”  został wprowadzony cennik kopii danych, zgodnie z którym pobierane są opłaty za kolejne kopie danych. Cena kopii danych skalkulowana jest na podstawie oszacowanego jednostkowego kosztu obsługi żądania wydania kopii danych.
 • sprostowania danych– dokonamy sprostowania nieprawidłowych danych na Twoje żądanie.  Możemy odmówić sprostowania Twoich danych, chyba że w rozsądny sposób wykażesz ich nieprawidłowość, której sprostowania będziesz się domagać. W przypadku sprostowania danych poinformujemy Cię o odbiorcach danych, na Twoje żądanie. Ponadto uzupełniamy i aktualizujemy dane osobowe na Twoje żądanie. Możemy odmówić uzupełnienia danych, jeżeli uzupełnienie byłoby niezgodne z celami przetwarzania danych (np. Administrator nie musi przetwarzać danych, które są zbędne). Możemy polegać na Twoim oświadczeniu co do uzupełnianych danych, chyba że będzie to niewystarczające w świetle przyjętych przez nas procedur (np. co do pozyskania takich danych), prawa lub zaistnieją podstawy, aby uznać oświadczenie za niewiarygodne.
 • bycia zapomnianym– na Twoje żądanie usuniemy Twoje dane, gdy:

– dane nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane, ani przetwarzane w innych zgodnych z prawem celach;

– zgoda na ich przetwarzanie została cofnięta, a nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

– został wniesiony skuteczny sprzeciw względem przetwarzania tych danych;

– dane były przetwarzane niezgodnie z prawem;

– konieczność usunięcia wynika z obowiązku prawnego;

– żądanie dotyczy danych dziecka zebranych na podstawie zgody w celu świadczenia usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych bezpośrednio dziecku (np. udział w konkursie na stronie internetowej).

 • ograniczenia przetwarzania– na Twoje żądanie dokonamy ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

– zakwestionujesz prawidłowość Twoich danych – na okres pozwalający sprawdzić ich prawidłowość;

– przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a nie sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

– Administrator nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one Tobie potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

-wniosłeś sprzeciw względem przetwarzania z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – do czasu stwierdzenia, czy po stronie Administratora zachodzą prawnie uzasadnione podstawy nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.

W trakcie ograniczenia przetwarzania przechowujemy dane, natomiast nie przetwarzamy ich (nie wykorzystujemy, nie przekazujemy), bez Twojej zgody, chyba że w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub w uwagi na ważne względy interesu publicznego. Poinformujemy Cię przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania. W przypadku ograniczenia przetwarzania danych poinformujemy Cię o odbiorcach danych, na Twoje żądanie.

 • przenoszenia danych– na Twoje żądanie wydajemy w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub przekazujemy innemu podmiotowi, jeżeli jest to możliwe, dane dotyczące Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś, przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celu zawarcia lub wykonania umowy z zawartej w systemach informatycznych.
 • sprzeciwu w szczególnej sytuacji –jeżeli zgłosisz umotywowany szczególną sytuacją sprzeciw względem przetwarzania danych, a dane przetwarzane są przez Administratora w oparciu o uzasadniony interes, uwzględnimy sprzeciw, o ile nie zachodzą po stronie Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby zgłaszającej sprzeciw lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • sprzeciw przy badaniach naukowych, historycznych lub celach statystycznych –jeżeli zdecydujemy się prowadzić badania naukowe, historyczne lub przetwarzać dane w celach statystycznych, będziesz uprawniony do wniesienia umotywowanego szczególną sytuacją sprzeciwu względem takiego przetwarzania. Uwzględnimy taki sprzeciw, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;
 • sprzeciw względem marketingu bezpośredniego –jeżeli zgłosisz sprzeciw względem przetwarzania Twoich danych dla celu marketingu bezpośredniego , uwzględnimy Twój sprzeciw i zaprzestaniemy takiego przetwarzania;
 • wycofania zgody – w przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie zgody informujemy, że może zostać ona wycofana w każdym momencie w ten sam sposób, w jaki ją wyraziłeś, przy czym zalecamy wysłanie wiadomości e-mail na adres: osobowe@dewelopws.pl. Wycofanie Twojej zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. Jednakże w sytuacji nieudzielenia zgody bądź jej późniejszego wycofania, jak również w przypadku wniosku o usunięcie Twoich danych, stracisz możliwość uczestniczenia w działaniach marketingowych oraz otrzymywania informacji marketingowych i handlowych.
 • niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu(w tym profilowaniu) – jeżeli zdecydujemy się na przetwarzanie danych w sposób automatyczny, w tym w szczególności na profilowanie osób, i w konsekwencji na podjęcie decyzji wywołujących skutki prawne lub inaczej istotnie wypływające na Ciebie, zapewnimy możliwość odwołania się do interwencji i decyzji człowieka po naszej stronie, chyba że taka automatyczna decyzja:

– będzie niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między odwołującym się wnioskodawcą a nami, lub;

– jest wprost dozwolona przepisami prawa, lub;

– opiera się na wyraźnej zgodzie odwołującego się wnioskodawcy.

 • informacji o naruszeniu ochrony danych– jeżeli uznasz, że dany Administrator przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych narusza przepisy dotyczące ich ochrony, posiadasz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak będziemy się z Tobą kontaktować

Wniosek o realizację ww. praw możesz złożyć do nas w formie pisemnej, wymieniając „DW-WSDIC”  będącą Administratorem, na adres: ul. Dąbrówki 3a, 39-400 Tarnobrzeg, osobiście w siedzibie danego Administratora lub  poprzez przesłanie wiadomości e-mail pocztą elektroniczną na adres: powiązanym dane.osobowe@dewelopws.pl (zalecana forma kontaktu). Jeżeli na podstawie Twojego zgłoszenia nie będziemy mogli zidentyfikować osoby składającej wniosek, zwrócimy się do Ciebie o dodatkowe informacje. Jeżeli tego zażądasz, informacji możemy udzielić ustnie, o ile innymi sposobami potwierdzimy Twoją tożsamość. Jeśli przekażesz swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informacje także zostaną przekazane elektronicznie, chyba że wskażesz nam inną preferowaną formę komunikacji.

W jakim terminie spełnimy Twoje żądanie

Informacji staramy się udzielać bez zbędnej zwłoki – z zasady w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin ten przedłużymy o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. Jednak w każdym przypadku, w terminie miesiąca od otrzymania żądania, poinformujemy Cię o podjętych działaniach i (w stosownych przypadkach) o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyny takiego opóźnienia.

Podwykonawcy/podmioty przetwarzające/odbiorcy

Korzystamy wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

Szczegółowo sprawdzamy podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych. Zawieramy z nimi szczegółowe umowy, a także dokonujemy okresowych kontroli zgodności operacji przetwarzania z treścią takie umowy i przepisami prawa.

Twoje dane udostępniamy naszym spółkom powiązanym z „DW-WSDIC”  dla potrzeb wewnętrznych (prawnie uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 lit f RODO). Podmiotom trzecim udostępniamy Twoje dane za Twoją zgodą lub w celu obsługi złożonego przez Ciebie zapytania, czy też w celu spełniania zobowiązań umownych, jak również gdy jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie przepisów prawa. Jednocześnie informujemy, że nie dokonujemy sprzedaży Twoich danych osobowych.

Jak dbamy o  przetwarzanie  Twoich danych

Aby sprostać wymogom prawa opracowaliśmy szczegółowe procedury obejmujące takie zagadnienia, jak m.in.:

 • bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych;
 • ochrona danych w fazie projektowania i domyślna ochrona danych;
 • ocena skutków dla ochrony danych;
 • notyfikacja naruszeń;
 • sporządzanie rejestru czynności przetwarzania danych;
 • retencja danych;
 • realizacja praw osób, których dane dotyczą.

Regularnie sprawdzamy i aktualizujemy naszą dokumentację, by móc wykazać spełnienie wymagań prawa zgodnie ze sformułowaną w RODO zasadą rozliczalności, ale też w trosce o interesy osób, których dane dotyczą staramy się inkorporować do niej najlepsze praktyki rynkowe.

Retencja danych

Dane osobowe przechowujemy w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane:

 1. jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody, przechowujemy je przez okres niezbędny do realizacji na jej podstawie aż do czasu cofnięcia zgody, wniesienia sprzeciwu bądź żądania usunięcia Twoich danych, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej;
 2. jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zawarcia umowy, na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą, przechowujemy je przez okres niezbędny do podjęcia działań mających na celu przedstawienie oferty, jednakże nie dłużej niż do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, wynikającego z obowiązujących przepisów prawa;
 3. jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania  umowy, przechowujemy je przez okres obowiązywania umowy, do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikającego z obowiązujących przepisów prawa;
 4. jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wypełniania ciążącego na nas obowiązku prawnego, przechowujemy je przez okres wykonania nałożonych na nas obowiązków, w szczególności rachunkowych oraz podatkowych, które wiążą się z upływem okresu przedawnienia ewentualnych zobowiązań podatkowych;
 5. jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, przechowujemy je do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikającego z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przesłania wszystkich informacji w zakresie relacji inwestorskich oraz ukończenia działań medialnych.

Po upływie takiego okresu dane anonimizujemy (pozbawiamy cech umożliwiających zidentyfikowanie danej osoby) albo usuwamy. Usuwanie danych osobowych jest całkowite i trwałe. W procedurze retencji zapewniamy:

 • ograniczenie okresu przechowywania danych osobowych do ścisłego minimum,
 • ustalenie terminu usuwania danych osobowych i kryteriów ustalania tego terminu lub okresowego przeglądu.

Okres przetwarzania danych określamy w pierwszej kolejności na podstawie przepisów prawa (np. czas przechowywania dokumentacji pracowniczej, dokumentów rachunkowych), a także do momentu wycofania przez Ciebie zgody (np. działalność marketingowa). Polityka retencji obejmuje zarówno dane przetwarzane w postaci papierowej, jak i elektronicznej.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie)?

Aktualnie nie przetwarzamy Twoich danych osobowych automatycznie, w tym poprzez profilowanie.

Czy przekazujemy Twoje dane osobowe poza obszar EOG?

Aktualnie nie przekazujemy Twoich danych osobowych do podmiotów spoza EOG. Jeżeli w przyszłości będziemy chcieli przekazać Twoje dane osobowe do podmiotów spoza EOG nastąpi to na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub innego instrumentu prawnego zgodnego z RODO. Masz prawo do uzyskania od nas kopii przekazywanych danych.

Upoważnienia

Zapewniamy, by każda osoba działająca z naszego upoważnienia i mająca dostęp do Twoich danych osobowych przetwarzała je wyłącznie na nasze polecenie, chyba że inne wymagania wynikają z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego.

Pliki cookies

„Pliki cookies” to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na Twoim komputerze, w którym przechowywane są ustawienia i inne informacje używane na odwiedzanych przez Ciebie stronach internetowych, przeznaczone są do korzystania ze stron Serwisu. Pliki cookies przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na Twoim komputerze.

Pliki cookies mogą zawierać ustawienia witryn lub być używane do śledzenia interakcji użytkowników z witryną. Korzystamy z plików cookies w celu m.in. dostosowania zawartości naszej strony internetowej  do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, a także do przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, wspierania i egzekwowania działań pozwalających zachować bezpieczeństwo.

Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookies – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień. Możesz w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików cookies lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików cookies w urządzeniu końcowym.

Jednocześnie informujemy Cię, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu. Pliki cookies z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.

Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików cookies znajdziesz na stronie ciasteczka.org.pl.

Korzystanie z naszych stron internetowych

 1. Google Analytics

Nasze strony internetowe korzystają z usługi Google Analytics oferowanej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. „Pliki cookies” opisane powyżej, które dostarczają nam informacje dotyczące sposobu korzystania przez Ciebie z naszych stron internetowych. Korzystamy z Google Analytics ponadto w celu regularnego usprawniania naszych stron internetowych. Dzięki uzyskanym statystykom możemy poprawiać naszą ofertę i uczynić ją dla Ciebie bardziej interesującą.

Podstawę prawną dla korzystania przez nas z narzędzia Google Analytics stanowi nasz prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO. Warunki korzystania z narzędzi Google Analytics znajdziesz pod linkiem: www.google.com/analytics/terms/de.html, informacje dotyczące ochrony danych osobowych: www.google.com/intl/de/analytics/learn/ privacy.html, a także oświadczenie o ochronie danych osobowych: www.google.de/intl/de/ policies/privacy.

 1. Google Maps

Nasze strony internetowej obejmują także odnośniki do map w ramach usługi Google Maps. Operatorem tej usługi jest firma Google LLC, 1600 AmphitheatreParkway, Mountain View, CA 94043, USA, która w celu przesłania treści wymaga Twojego adresu IP. Informujemy, że nie mamy wpływu na wykorzystanie Twojego adresu IP przez firmę Google. Warunki korzystania z usługi  Google Maps, w tym zasady ochrony prywatności są dostępne pod adresem https://policies.google.com/privacy

 1. Google Ads (poprzednio Google Adwords)
 2. opis narzędzia

Korzystamy z usług Google Ads by zwrócić Twoją uwagę na naszą ofertę za pomocą materiałów reklamowych zamieszczonych na zewnętrznych stronach internetowych. Na podstawie ww. danych możemy ocenić nasz potencjał marketingowy w oparciu o zastosowane środki reklamowe. Materiały reklamowe są dostarczone przez Google za pomocą tzw. „Ad Servers”. W tym celu, używamy plików cookies serwerowych. Jeżeli wejdziesz na nasze strony internetowe przez reklamę Google, Google Ads przechowa pliki cookies na Twoim urządzeniu. Te pliki cookies zazwyczaj wygasają po 30 dniach i nie służą do zidentyfikowania Twojej osoby. Nie zbieramy ani nie przetwarzamy jakichkolwiek danych osobowych na podstawie powyższych środków reklamowych. Otrzymujemy jedynie analizy statystyczne od Google. Na podstawie tych analiz jesteśmy w stanie ocenić, które z użytych przez nas środków reklamowych są szczególnie skuteczne. Nie otrzymujemy żadnych innych danych dotyczących używania materiałów reklamowych; w szczególności nie możemy identyfikować użytkowników na podstawie tej informacji.

 1. remarketing Google Ads

Używamy funkcji „remarketingu” w usługach Google Ads, która służy do wyświetlania naszych reklam użytkownikom, którzy odwiedzili naszą stronę internetową. Reklamy są wyświetlane w różnych serwisach internetowych. Google przechowuje liczbę w przeglądarkach użytkowników, którzy odwiedzają określone serwisy Google lub strony internetowe w Google Display Network. Ta liczba znana jako “Pliki cookies” jest używana do rejestrowania wizyt tych użytkowników. W celu uzyskania dodatkowych informacji o celach i zakresie zbierania i przetwarzania danych przez Google, prosimy odnieść się do polityki prywatności: https://www.google.pl/intl/pl/ policies /privacy.

 1. Wtyczki do portali społecznościowych

Na naszych stronach internetowych obecnie stosujemy następujące wtyczki do portali społecznościowych: Twitter, Facebook, Instagram. Korzystamy przy tym z tzw. rozwiązania wymagającego „dwóch kliknięć”, które oznacza, że kiedy odwiedzisz  nasze strony internetowe, początkowo żadne dane osobowe nie są przekazywane do dostawców wtyczek. Dostawcę wtyczki można rozpoznać po oznaczeniu w okienku nad jego inicjałem lub logo. Przycisk umożliwia bezpośrednią komunikację z dostawcą wtyczki. Tylko jeśli klikniesz w oznaczone pole to aktywujesz wtyczkę, wtedy dostawca wtyczki otrzyma informację, że otworzyłeś odnośną stronę z naszej oferty internetowej. Dostawca wtyczki zapisuje zebrane na Twój temat dane jako profile użytkownika i wykorzystuje je do celów reklamowych, badania rynku oraz do kształtowania swojej strony internetowej zgodnie z zapotrzebowaniem. Taka analiza jest przeprowadzana przede wszystkim w celu prezentowania reklam dostosowanych do zapotrzebowania, a także do informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Twojej aktywności na naszych stronach internetowych.

Informujemy, że nie mamy wpływu na pobierane dane przez dostawców wtyczek i procedury przetwarzania otrzymanych danych. Nie jest nam również znany pełen zakres zbierania danych, cele przetwarzania, ani okresy przechowywania. Nie posiadamy również informacji dotyczących usuwania danych zebranych przez dostawców wtyczek. Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych przez właścicieli wtyczek można uzyskać w następujących oświadczeniach dostawców:

 1. Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; google.com/policies/privacy/partners/. Google podporządkowuje się porozumieniu EU-US-Privacy-Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework;
 2. Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; com/privacy. Twitter podporządkowuje się porozumieniu EU-US-Privacy-Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework;
 3. Facebook Inc. Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA;  facebook. com/docs/plugins/. Facebook podporządkowuje się porozumieniu EU-US-Privacy-Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

 1. Włączenie filmów na YouTube

Nasza oferta internetowa obejmuje również filmy na YouTube, które są zapisane na stronie www.YouTube.com i mogą być odtwarzane bezpośrednio z naszej strony internetowej. Operatorem wtyczek plug-in jest firma YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC jest spółką-córką firmy Google Inc., 1600 AmphitheatreParkway, Mountain View, CA 94043-1351, USA. W przypadku wszystkich tych filmów stosowany jest „rozszerzony tryb ochrony danych”, co oznacza, że żadne dane na Twój temat jako użytkownika nie są przekazywane do YouTube, jeśli nie odtwarzasz filmów. Dopiero kiedy film zostanie odtworzony, przekazywane są ww. dane. Nie mamy żadnego wpływu na tego rodzaju przekazywanie danych osobowych.

Więcej informacji dotyczących celu i zakresu zbierania i przetwarzania danych przez YouTube można uzyskać pod adresem  https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl informują o pobieraniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych osobowych przez YouTube oraz Google.

Zmiana polityki prywatności

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki wchodzi w życie z dniem 14.04.2020 roku.